پارامترهای لیزری:

پارامترهای پرتو لیزری عبارتند از: طول موج، فرکانس، اندازه لکه، مدت زمان یا پهنای پالس (طول زمانی پالس لیزری که در واقع معرف مدت زمانیست که پرتو انرژی خود را تخلیه می‌کند) و انرژی.

همانطور که در فصل قبل هم توضیح داده شد، طول موج() (طول یک تناوب کامل) که عموما با واحدهای نانومتر(nm) یا میکرومتر(mμ) شناخته می‌شود، و فرکانس() (تعداد تناوب در واحد ثانیه) و با  واحد هرتز (Hz) تعریف شده‌است.

 پارامترهای انرژی

پارامترهای مختلف انرژی عبارتند از: انرژی، توان، چگالی انرژی، چگالی توان. که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.

  • انرژی[1]: تعداد فوتون‌های ساطع شده در طول یک پالس است.
  • توان[2]: تعداد فوتون‌های ساطع شده در واحد زمان است.

انرژی و توان همگی برای بیان خروجی لیزر استفاده می‌شوند. اما برای لیزر پزشکی، تعداد فوتون های تابیده شده روی پوست مهم است، به همین دلیل است که مفهوم واحد سطح مورد نیاز است. بنابراین، پارامترهای چگالی انرژی و چگالی توان استفاده می‌شود.

  • چگالی انرژی[3]: تعداد فوتون های تابش شده در یک تک پالس، در واحد سطح پوست است. اغلب به آن فولوئنس[4] می‌گویند.
  • چگالی توان[5]: تعداد فوتون هایی است که در واحد زمان و واحد سطح بر روی پوست، تابیده می‌شود. و به آن پرتودهی(irradiation) می‌گویند.

هنگامی که لیزر با پوست تماس می‌گیرد، دما افزایش می یابد. به عبارت دیگر، انرژی نور به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود. هر چه تعداد فوتون‌ها بیشتر باشد، فلوئنس یا توان بیشتر و همچنین دما بالاترخواهد بود. پارامترهای انرژی، واحد و فرمول مربوط به هر کدام در جدول 2-3 گردآوری شده است.

جدول2-3: پارامترهای مربوط به انرژی

پارامتر واحد فرمول
انرژی انرژی = توان × واحد زمان
توان توان = انرژی / واحد زمان
چگالی انرژی(فلوئنس) چگالی انرژی = انرژی / واحد سطح
چگالی توان(پرتودهی)   چگالی توان = توان / واحد سطح

 

جدول2-4 فلوئنس، مدت زمان پالس و چگالی توان را نشان می‌دهد که اغلب به صورت بالینی برای هر لیزر استفاده می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که با کاهش مدت زمان پالس، چگالی توان به سرعت افزایش می یابد. حتی زمانیکه که فلوئنس کاهش می یابد.

جدول2-4: فلوئنس، مدت زمان پالس و چگالی توان برای برخی از لیزرهای بالینی.

تابش چگالی انرژی پهنای پالس

(ms)

چگالی توان
Nd:YAG-532 نانومتر(تلانژکتازی) 18 10 1800
IPL (کک و مک) 17، پهن‌باند 7 2428
لیزر رزینه‌ای (ماه گرفتگی) 5/5 45/0 222/12
لیزر سوئیچ-Q (تاتو) 4 00004/0 108

 

[1]  Energy

[2] Power

[3]Energy density

[4]   fluence

[5]  Power density