دوره هایی که در شهر شیراز بررگزار می شود

دوره آموزشی لیزر الکساندرایت

این دوره ها تحت نظر مرکز نوآوری لیز ایران ، با هدف برقراری سیستم آموزشی موثر در زمینه انواع لیزرها…

5
4,500,000 تومان