زمان استراحت حرارتی TRT چیست؟

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که TRT با مربع قطر بافت متناسب است. به عبارت دیگر، هر چه بافت بزرگتر باشد، TRT بزرگتر و افت دما کندتر است. برعکس، هرچه بافت کوچکتر باشد، TRT کوچکتر و افت دما سریعتر است. TRT را می توان با توجه به اندازه قطرهای مختلف محاسبه کرد .

جدول2-5. به عنوان مثال، TRT در بافت هایی با قطر 1/0- 1 میکرومتر مربوط به نانوثانیه های 7-10 تا 9-10 ثانیه است و اجزای پوست مربوط به این قطر اندامک های زیر سلولی مانند ملانوزوم هستند. TRT ها در بافت هایی با قطر 10 میکرومتر با میکروثانیه در5-10ثانیه مطابقت دارند و اجزای پوست مربوط به این قطر سلول‌هایی مانند گلبول‌های قرمز(RBC)[2]هستند. TRT در بافت‌هایی با قطر 100-1000 میکرومتر با میلی ثانیه در1-10 تا 3-10 ثانیه مطابقت دارد و اجزای پوست مربوط به این قطر ساختارهای پوستی مانند رگ خونی یا لایه اپیدرمی هستند [26].

جدول 2-5: مقایسه اندازه بافت و اجزای پوست و  TRT

هدف‌های کروی (قطر-μm) TRT(s) محدوده زمانی و مؤلفه پوستی
1/0 9-10 × 3 دامنه نانوثانیه یا پالس‌های کوتاه‌تر در مقیاس اندامک‌های درون سلولی (مانند ملانوزوم)
1 7-10 × 3
100 5-10 × 3 پالس‌های دامنه میکروثانیه یا کوتاه‌تر در مقیاس سلولی خاص مانند(RBC)
100 3-10 × 3 پالس‌های دامنه میلی‌ثانیه یا کوتاه‌تر برای عروق غیر مویرگی و سایر ساختارهای کوچک (مانند اپیدرم)
1000 1-10 × 3

به طور خلاصه، درمان اجزای تشکیل‌دهنده در سلول‌هایی مانند ملانوزوم‌ها نیاز به لیزرهایی با قابلیت تابش در نانوثانیه دارد، برای درمان سلول‌هایی مانند گلبول‌های قرمز به میکروثانیه ودرمان ساختارهایی مانند لایه های اپیدرمی نیاز به میلی ثانیه دارد. به عبارت دیگر بسته به اندازه بافت هدف باید از لیزرهایی با مدت زمان پالس متفاوت استفاده شود جدول 2-6.

جدول2-6: انتخاب مدت زمان پالس با اجزای پوست

محدوده زمانی اجزای پوست
نانوثانیه(ns) مقیاس اندامک درون سلولی (به عنوان مثال، ملانوزوم)
میکروثانیه(μs)  سلول خاص (به عنوان مثال،RBC)
میلی ثانیه(ms) عروق غیر مویرگی و سایر ساختارهای کوچک (مانند اپیدرم)

 

TRT که هنگام انجام لیزر پوست باید به خاطر بسپارید در زیر نشان داده شده است جدول 2-7. یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت TRT اپیدرمی است. TRT های اپیدرم، رگ های خونی و فولیکول های مو همه در میلی ثانیه هستند، بنابراین هنگام درمان درم (درمان عروق و لیزر موهای زائد) ممکن است اپیدرم آسیب ببیند. بنابراین خنک کردن اپیدرم ضروری است.

جدول 2-7: TRT هر جز پوستTRT به یاد داشته شید.

نام منطقه بافتی مقدار TRT
ملانوزوم (ns 1000-250)  μs1 >
خال کوبی- رنگدانه  ns 20 –  ms 3
ملانوسیت μs 30 – 1
لایه بازال ms 4/0
اپیدرم (ms 10-1) ms 2
مویرگ ها (μs 100:100) 5/4

مربوط به اندازه کوچکترین خون قابل مشاهده است.

فولیکول مو (ms 100-1) ms 40
آب (Er:YAG) μs 1 ، (لیزرCO2) ms 1 >

 

[1]  Thermal Relaxation Time

[2]  Red blood cells