ویژگی‌های پرتو لیزری

  • تکفامی: بسته به ماده فعال لیزری فوتون‌ها با یک طول موج (تک رنگ) تولید می‌شوند.
  • همدوسی: دو فوتون ساطع شده توسط گسیل القایی در حوزه‌ی زمانی و مکانی شکل یکسانی دارند، به بیانی دیگر می‌توان گفت نوسانات آنها در یک جهت و یکسان است.
  • هم راستایی و واگرایی کم: لیزر مستقیماً بدون پخش شدن به طرفین و به صورت مستقیم حرکت می‌کند.
  • شدت بالا: تعداد فوتون ها به صورت تصاعدی در حال افزایش می‌باشد.

شکل 1 چهار ویژگی نور لیزر که این منبع را از دیگر منابع نوری معمولی متمایز کرده است نشان می‌دهد.

شکل 2-8: ویژگی‌های نور لیزر

جدول 2-2: تبدیل واحدهای ثانیه.

واحدزمان بر حسب ثانیه
میلی ثانیه(ms)10-3
میکروثانیه(sμ)10-6
نانوثانیه(ns)10-9
پیکوثانیه(ps)10-12